ŚRODOWISKOWE TRANSDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE
PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ „ARTES LIBERALES”

WSPÓLNIE Z WYDZIAŁEM HISTORYCZNYM UW

Moduł, którego opis znajdziecie Państwo jest już trwającym programami w ramach Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich i można na niego aplikować w obecnie trwającej rekrutacji.

Ogólne zasady rekrutacji, którym podlegają wszystkie programy i moduły w ramach Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich znajdują się na stronie https://doktoranci.irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=DD-IBI&kategoria. Tym co łączy całość tych studiów jest konieczność złożenia interdyscyplinarnego (wykraczającego poza jedną dyscyplinę badawczą) projektu rozprawy doktorskiej i często wynikająca z tego konieczność posiadania dwóch opiekunów naukowych.


Program Na styku natury i kultury

Studia doktoranckie w ramach
Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich
prowadzonych przez Wydział „Artes Liberales” UW oraz Wydział Historyczny UW

Proponujemy studia doktoranckie prowadzone w językach polskim i angielskim z zakresu nauk humanistycznych, służące objaśnianiu ludzkiej kultury zarówno z perspektywy jej opozycji względem środowiska naturalnego, jak i przenikania się ze światem przyrodniczym. Problematyka studiów będzie mieścić się w obszarze refleksji humanistycznej i/lub społecznej, do podjęcia której konieczne jest twórcze wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. Zamierzamy czerpać z bogatej tradycji badań porównawczych mających utwierdzony dorobek w ramach takich dyscyplin, jak historia idei i cywilizacji, filozofia, filologia, historia sztuki, teoria kultury i komunikacji, antropologia, socjologia, psychologia, lecz także ekologia, biologia ewolucyjna i kognitywistka.

Kandydaci, którzy podejmą studia doktoranckie, będą przygotowywali projekty badawcze, korzystając z możliwości, jakie daje kontakt z badaczami o uznanym, interdyscyplinarnym dorobku. Równolegle z pracą nad indywidualnymi projektami doktoranci będą mogli brać udział w szerszych, zespołowych przedsięwzięciach naukowych, zgodnych z interdyscyplinarnym charakterem Wydziału.


Program seminariów i planowanych dysertacji doktorskich obejmie między innymi następujące obszary tematyczne:

 • Ludzka kultura wobec środowiska naturalnego
 • Nauki przyrodnicze wobec problemów istotnych dla refleksji humanistycznej
 • Nowe spojrzenie na relacje ludzko-zwierzęce

Czas trwania studiów: 4 lata

Studia dają możliwość uzyskania tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie:

 • literaturoznawstwa,
 • kulturoznawstwa,
 • archeologii,
 • bibliologii,
 • etnologii,
 • historii,
 • historii sztuki,
 • nauk o sztuce,
 • filozofii,
 • socjologii.

Maksymalna ilość miejsc: do 7 osób, które zdobędą minimum 50 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy pobrany ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW;
 2. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK;
 3. 3 zdjęcia;
 4. List motywacyjny uzasadniający chęć studiowania na Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich;
 5. Życiorys naukowy z wykazem publikacji oraz prac złożonych do druku;
 6. Projekt pracy doktorskiej;
 7. Plan rozprawy doktorskiej (w wypadku gdy jest zaawansowana);
 8. List rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego;
 9. Odpis dyplomu.
 10. Załączniki a-i nagrane na płytę CD w formacie PDF

Dokumenty (po wcześniej rejestracji w systemie doktoranci.irk.uw.edu.pl) należy przesyłać na adres:
Sekretariat studiów doktoranckich
ul. Dobra 72
01-312 Warszawa

Termin składania dokumentów: 10.09.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Termin egzaminu: druga połowa września 2016 r.
O dokładnym terminie i miejscu egzaminu kandydaci zostaną poinformowani mailowo.

Termin rozpoczęcia studiów: 01.10.2016 r.

Koordynatorka:
Dorota Łagodzka
dorota.lagodzka(at)gmail.com
tel. 609 870 877

Sekretariat studiów doktoranckich:
Bogusława Rokoszewska
rokoszewska(at)al.uw.edu.pl
22 55 25 910 wew. 115