ŚRODOWISKOWE TRANSDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE
PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ „ARTES LIBERALES”

WSPÓLNIE Z WYDZIAŁEM HISTORYCZNYM UW

Program

OBOWIĄZUJE DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZYNAJĄ STUDIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/15 I PÓŹNIEJ


Program studiów Środowiskowych Transdyscplinarnych Studiów Doktoranckich
prowadzonych przez Wydział „Artes Liberales” UW
wspólnie z Wydziałem Historycznym UW

§ 1

Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie stwarzają warunki do indywidualnej pracy naukowej pod kierunkiem opiekuna naukowego i promotora. Efektem indywidualnej pracy naukowej jest w szczególności rozprawa doktorska.

§ 2

Środowiskowe Studia Transdyscyplinarne Doktoranckie stwarzają warunki do: prowadzenia samodzielnych badań naukowych, współpracy naukowej w zespołach badawczych, uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą oraz realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe.

§ 3

Program Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczo-naukowym oraz do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. W szczególności ww. studia prowadzą do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie: wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla obszaru nauk humanistycznych, umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych, kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego oraz umiejętności zawodowych związanych z metodyką i techniką prowadzeni zajęć dydaktycznych.

§ 4

W zakresie wiedzy program Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich prowadzi do osiągnięcia przez doktoranta następujących efektów kształcenia: zdobycie pogłębionej wiedzy o znaczeniu nauk humanistycznych i ich roli w społeczeństwie; gruntowna znajomość specyfiki przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych na poziomie pozwalającym na prowadzenie interdyscyplinarnych badań ze specjalistami z innych dziedzin; znajomość terminologii i metodologii nauk humanistycznych, metod i strategii badawczych; znajomość specjalistycznych narzędzi badawczych ukierunkowanych na prowadzenie badań; znajomość metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.

§ 5

W zakresie umiejętności program Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich prowadzi do osiągnięcia przez doktoranta następujących efektów kształcenia: umiejętność samodzielnego rozwijania posiadanej wiedzy oraz pogłębiania umiejętności badawczych i innych kwalifikacji; umiejętność samodzielnego identyfikowania i formułowania problemów oraz hipotez badawczych respektujących rygory metodologiczne; umiejętność pisania i wygłaszania referatów i prac w języku polskim i obcym stanowiących twórczy wkład w rozwój nauk humanistycznych; aktywne i twórcze włączanie się w organizację życia naukowego; umiejętność samodzielnego prowadzenia badań w zakresie wybranej dyscypliny i konfrontowania wyników ze specjalistami w wybranym temacie; umiejętność swobodnego posługiwania się metodami dydaktycznymi i nowoczesnymi technikami, umożliwiającymi prowadzenie zajęć na poziomie akademickim; umiejętność tworzenia samodzielnie i we współpracy z innymi specjalistami projektów badawczych; umiejętność krytycznej weryfikacji zastanego stanu wiedzy na dany temat i formułowania pytań badawczych; umiejętność współpracy międzydyscyplinarnej i międzyśrodowiskowej.

§ 6

W zakresie kompetencji społecznych program Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich prowadzi do osiągnięcia przez doktoranta następujących efektów kształcenia: krytyczna ocena stanu własnej wiedzy i umiejętności ze zrozumieniem potrzeby nieustannego rozwijania się i pogłębiania kompetencji profesjonalnych; współdziałanie oraz praca w grupie przy jednoczesnym przyjmowaniu określonych ról ze świadomością odpowiedzialności za skutki; uczestnictwo w życiu naukowym przejawiające się podejmowaniem inicjatyw jak i sumiennym wypełnianiem obowiązków administracyjnych; świadomość dobrych praktyk i standardów etycznych w nauce.

§ 7

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich uzyskuje się w przez uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych, zajęciach fakultatywnych oraz praktykach zawodowych.

§ 8

Doktorant w ciągu trwania Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów obowiązkowych, fakultatywnych oraz praktyk zawodowych w wymiarze 45 punktów ECTS.

§ 9

Doktorant w ciągu trwania Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów obowiązkowych w wymiarze 27 punktów ECTS.

§ 10

Za zajęcia obowiązkowe uznaje się seminarium doktoranckie prowadzone przez opiekuna bądź współopiekuna rozprawy doktorskiej. Jeśli opiekun lub współopiekun nie prowadzą seminarium, wówczas doktorant uczestniczy w seminarium wskazanym przez opiekuna i współopiekuna. Seminarium może być prowadzone na Wydziale „Artes Liberales” bądź w innej jednostce wskazanej przez opiekuna i współopiekuna rozprawy doktorskiej. Seminarium doktoranckie obejmuje po 30 godzin zajęć dydaktycznych na pierwszym, drugim, trzecim i czwartym roku studiów (120 godzin w czasie studiów z przypisanymi 12 punktami ECTS). Warunkiem zaliczenia każdego semestru seminarium doktoranckiego jest aktywne uczestnictwo w seminarium oraz złożenie pracy pisemnej i uzyskanie jej zaliczenia. Praca może być fragmentem przyszłej rozprawy doktorskiej bądź dotyczyć innego zagadnienia naukowego. Pracę wraz z oceną doktorant składa wraz z dokumentami do zaliczenia roku.

§ 11

Za zajęcia obowiązkowe poza seminarium doktoranckim uznaje się aktywny udział w laboratoriach, grupach badawczych i komisjach działających w ramach Wydziału „Artes Liberales”. Doktorant w porozumieniu z promotorem/ opiekunem naukowym wybiera grupę, z którą chce się związać naukowo. Powinna być ona najbliższa tematycznie bądź metodologicznie projektowi rozprawy doktorskiej. Przez aktywny udział rozumie się minimum dwa publiczne wystąpienia naukowe na forum spotkań organizowanych w ramach grupy oraz napisanie trzech prac w czasie udziału w grupie. Prace podlegają ocenie kierownika danej grupy oraz dodatkowej jeszcze jednej osobie wskazanej przez kierownika grupy. Ocena powinna być opisowa i dawać diagnozę sugerowanego dalszego rozwoju naukowego doktoranta. Udział w laboratoriach, grupach badawczych i komisjach działających w ramach Wydziału „Artes Liberales” rozliczane jest corocznie, ale warunkiem uzyskania pozytywnej opinii końcowej i zdobycia 15 punktów ECTS jest spełnienie ww. warunków cząstkowych.

§ 12

Doktorant w ciągu trwania Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia zajęć fakultatywnych w ogólnym wymiarze 45 godzin i 3 punktów ECTS (30 godzin i 2 ECTS w ciągu pierwszego oraz 15 godzin i 1 ECTS drugiego roku studiów).

§ 13

Za zajęcia fakultatywne uznaje się kursy uzgodnione z opiekunem i kierownikiem studiów doktoranckich. W szczególności jest to aktywny udział w konferencjach naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział „Artes Liberales” oraz Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL. Aktywny udział związany jest między innymi z wygłoszeniem referatu. Udział w konferencjach naukowych powinien stanowić nie mniej niż 15 godzin z 45 godzin zajęć fakultatywnych.

§ 14

Doktorant w ciągu trwania Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia zajęć z dydaktyki szkoły wyższej w wymiarze 15 godzin i 5 punktów ECTS. Zajęcia należy zrealizować w ciągu pierwszego roku studiów.

§ 15

Doktorant w ciągu trwania Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia zajęć z metodyki zajęć dydaktycznych w wymiarze 15 godzin i 5 punktów ECTS. Zajęcia należy zrealizować w ciągu drugiego roku studiów.

§ 16

Doktorant w ciągu trwania Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia praktyk zawodowych w wymiarze 60 godzin i 5 punktów ECTS.

§ 17

Za praktyki uznaje się asystenturę w zajęciach prowadzonych przez opiekuna/współopiekuna na pierwszym roku w wymiarze 15 godzin  pod opieką i w obecności opiekuna naukowego bądź promotora oraz poprowadzenie zajęć dydaktycznych w trakcie drugiego, trzeciego i czwartego roku studiów. W trakcie drugiego, trzeciego i czwartego roku studiów doktorant jest zobligowany do poprowadzenia 45 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia prowadzone w tandemach dwuosobowych po 30 godzin (każdy doktorant odpowiada za całość programu zajęć, a w szczególności za 15 godzin, które przeprowadza sam mając jako osobę asystującą drugiego doktoranta współtworzącego program zajęć). Zarówno asystentura jak i  prowadzenie zajęć podlega procesowi ewaluacji.

§ 18

Doktorant jest zobligowany do złożenia sylabusa zajęć dydaktycznych do kierownika studiów. Zaakceptowany przez kierownika studiów sylabus zajęć dydaktycznych jest podstawą do ich przeprowadzenia. Sylabus do zajęć dydaktycznych, które mają być prowadzone w semestrze zimowym należy złożyć do 15 kwietnia poprzedzającego roku akademickiego, a do zajęć mających być prowadzonych w semestrze letnim do 15 października danego roku akademickiego. Zaakceptowany sylabus zostaje włączony do akt doktoranta.

§ 19

Środowiskowe Transdyscyplinarnych Studia Doktoranckie ze względu na ich interdyscyplinarny charakter zakładają konieczność posiadania opiekuna pracy doktorskiej oraz promotora pomocniczego. Przynajmniej jeden z nich musi być pracownikiem Wydziału „Artes Liberales”. Doktorant jest zobligowany do złożenia pisemnej deklaracji wyboru opiekuna rozprawy doktorskiej do końca drugiego semestru studiów. Deklarację podpisuje również opiekun rozprawy doktorskiej. Doktorant decyduje się na opiekuna pomocniczego pracy doktorskiej składając pisemną deklarację wraz z podpisem opiekuna pomocniczego. Taką deklarację doktorant składa najpóźniej do końca czwartego semestru studiów.

§ 20

Doktorant jest zobligowany do złożenia planu na każdy semestr studiów najpóźniej miesiąc od rozpoczęcia danego semestru studiów. Plan studiów musi zawierać zajęcia obowiązkowe i fakultatywne, a od drugiego roku studiów również praktyki zawodowe. Plan studiów musi zostać zaakceptowany przez opiekuna rozprawy doktorskiej, co potwierdza jego podpis pod planem.

§ 21

Doktorant jest zobligowany do złożenia indeksu do rozliczenia roku. Rozliczenie odbywa się w trybie rocznym. W indeksie powinny się znaleźć wpisy potwierdzające zaliczenie zajęć obowiązkowych, fakultatywnych, praktyk zawodowych oraz wszelkiej innej działalności naukowej podjętej przez doktoranta w danym roku akademickim. Jeśli rozliczenie różni się od planów składanych przez doktoranta, doktorant jest zobowiązany do złożenia pisemnego wyjaśnienia różnic. Wyjaśnienie powinno być zaakceptowane przez opiekuna i współopiekuna rozprawy doktorskiej.


 

Typ zajęć Wymiar godzinowy Punkty ECTS
Zajęcia obowiązkowe Seminarium doktoranckie


Praca naukowa - udział w pracach pracowni, laboratorium bądź komisji badawczych, działających w ramach W „AL” UW
120 godzin w czasie studiów


60 godzin pracy na Wydziale „Artes Liberales” w czasie studiów (i w zależności od specyfiki grupy badawczej do 400 godzin samodzielnej pracy naukowej
12 ECTS

15 ECTS

Zajęcia fakultatywne:– w szczególności udział w konferencjach naukowych organizowanych i współorganizowanych przez W „AL” UW oraz MPISD AAL 45 godzin w czasie studiów 3 ECTS
Dydaktyka szkoły wyższej 15 godzin zajęć zorganizowanych przez Uniwersytet Warszawski – na I roku studiów 5 ECTS
Metodyka interdyscyplinarnych zajęć dydaktycznych 15 godzin zajęć zorganizowanych przez Wydział „Artes Liberales” 5 ECTS
Praktyki dydaktyczne 60 godzin w trakcie czterech lat studiów, na które składają się: 15 godzin asystentury oraz 45 godzin prowadzonych zajęć w grupach dwuosobowych 5 ECTS

 

HARMONOGRAM REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ NIEZBĘDNYCH DO UKOŃCZENIA STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

Rok studiów
Zajęcia obowiązkowe
Zajęcia fakultatywne
Dydaktyka szkoły wyższej
Metodyka zajęć dydaktycznych
Praktyki dydaktyczne
 
seminaria
praca naukowa
 
 
 
 
I
30
15
30
15
 
15
II
30
15
15
 
15
15
III
30
15
 
 
 
15
IV
30
15
 
 
 
15
RAZEM
120
60
45
15
15
60

Program studiów Środowiskowych Studiów Doktoranckich 
prowadzonych wspólnie przez Wydział Historyczny
i Wydział "Artes Liberales"

(obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/13 i później)

§ 1

Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie stwarzają w szczególności warunki do indywidualnej pracy naukowej pod kierunkiem opiekuna naukowego i promotora. Efektem indywidualnej pracy naukowej jest w szczególności rozprawa doktorska.

§ 2

Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie stwarzają warunki do: prowadzenia samodzielnych badań naukowych, współpracy naukowej w zespołach badawczych, realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe.

§ 3

Program Środowiskowych Studiów Doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczo-naukowym. W szczególności ww. studia prowadzą do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie: wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla obszaru nauk humanistycznych, umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych, kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.

§ 4

W zakresie wiedzy program Środowiskowych Studiów Doktoranckich prowadzi do osiągnięcia przez doktoranta następujących efektów kształcenia: zdobycie pogłębionej wiedzy o znaczeniu nauk humanistycznych i ich roli w społeczeństwie; gruntowana znajomość specyfiki przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych na poziomie pozwalającym na interdyscyplinarne badania ze specjalistami z innych dziedzin; znajomość terminologii i metodologii nauk humanistycznych, metod i strategii badawczych; znajomość specjalistycznych narzędzi badawczych ukierunkowanych na prowadzenie badań; znajomość metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.

§ 5

W zakresie umiejętności program Środowiskowych Studiów Doktoranckich prowadzi do osiągnięcia przez doktoranta następujących efektów kształcenia: umiejętność samodzielnego rozwijania posiadanej wiedzy oraz pogłębiania umiejętności badawczych i innych kwalifikacji profesjonalnych; umiejętność samodzielnego identyfikowania i formułowania problemów oraz hipotez badawczych respektujących naukowe rygory metodologiczne; umiejętność pisania i wygłaszania referatów i prac w języku polskim i obcym stanowiących twórczy wkład w rozwój nauk humanistycznych; aktywne i twórcze włączanie się w organizację życia naukowego; umiejętność samodzielnego prowadzenia badań w zakresie wybranej dyscypliny i konfrontowania wyników ze specjalistami w wybranym temacie; umiejętność swobodnego posługiwania się metodami dydaktycznymi i nowoczesnymi technikami, umożliwiającymi prowadzenie zajęć na poziomie akademickim; umiejętność tworzenia samodzielnie i we współpracy z innymi specjalistami projektów badawczych.

§ 6

W zakresie kompetencji społecznych program Środowiskowych Studiów Doktoranckich prowadzi do osiągnięcia przez doktoranta następujących efektów kształcenia: krytyczna ocena stanu własnej wiedzy i umiejętności ze zrozumieniem potrzeby nieustannego rozwijania się i pogłębiania kompetencji profesjonalnych; współdziałanie i pracowanie w grupie przy jednoczesnym przyjmowaniu określonych ról ze świadomością odpowiedzialności za skutki; uczestnictwo w życiu naukowym przejawiające się podejmowaniem inicjatyw jak i sumiennym wypełnianiem obowiązków administracyjnych.

§ 7

Doktorant w ciągu trwania studiów doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów obowiązkowych, fakultatywnych oraz praktyk zawodowych w wymiarze 60 punktów ECTS.

§ 8

Doktorant w ciągu trwania studiów doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów obowiązkowych w wymiarze 35 punktów ECTS.

§ 9

Za zajęcia obowiązkowe uznaje się seminarium doktoranckie prowadzone przez promotora bądź współpromotora rozprawy doktorskiej. Jeśli promotor lub współpromotor nie prowadzą seminarium wówczas doktorant uczestniczy w seminarium wskazanym przez promotora i współpromotora. Seminarium może być prowadzone na Wydziale "Artes Liberales" bądź w innej jednostce wskazanej przez promotora i współpromotora rozprawy doktorskiej. Seminarium doktoranckie obejmuje po 30 godzin zajęć dydaktycznych na pierwszym, drugim, trzecim i czwartym roku studiów (120 godzin w czasie studiów z przypisanymi 20 punktami ECTS). Warunkiem zaliczenia każdego semestru seminarium doktoranckiego jest aktywne uczestnictwo w seminarium oraz złożenie pracy pisemnej i uzyskanie jej zaliczenia. Praca może być fragmentem przyszłej rozprawy doktorskiej bądź dotyczyć innego zagadnienia naukowego. Pracę wraz z oceną doktorant składa wraz z dokumentami do zaliczenia roku.

§ 10

Za zajęcia obowiązkowe poza seminarium doktoranckim uznaje się pracę naukową realizującą się poprzez aktywny udział w laboratoriach, grupach badawczych i komisjach działających w ramach Wydziału "Artes Liberales". Doktorant samodzielnie wybiera grupę, z którą chce się związać naukowo. Powinna być ona najbliższa tematycznie bądź metodologicznie projektowi rozprawy doktorskiej Przez aktywny udział rozumie się minimum dwa publiczne wystąpienia naukowe na forum spotkań organizowanych w ramach projektu oraz napisanie trzech prac w czasie udziału w projekcie. Prace podlegają ocenie kierownika danego projektu oraz dodatkowej jeszcze jednej osobie wskazanej prze kierownika projektu. Ocena powinna być opisowa i dawać diagnozę sugerowanego dalszego rozwoju naukowego doktoranta. Praca naukowa rozliczana jest corocznie ale warunkiem uzyskania pozytywnej opinii końcowej i zdobycie 15 punktów ECTS jest spełnienie ww. warunków cząstkowych.

§ 11

Doktorant w ciągu trwania studiów doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia zajęć fakultatywnych w ogólnym wymiarze 45 godzin i 5 punktów ECTS (30 godzin i 3 ECTS w ciągu pierwszego oraz 15 godzin i 2 ECTS drugiego roku studiów).

§ 12

Za zajęcia fakultatywne uznaje się kursy uzgodnione z promotorem i kierownikiem studiów doktoranckich. W szczególności jest to aktywny udział w konferencjach naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział "Artes Liberales" oraz Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL. Aktywny udział związany jest między innymi z wygłoszeniem referatu. Udział w konferencjach naukowych powinien stanowić nie mniej niż 15 godzin 45 godzin zajęć fakultatywnych.

§ 13

Doktorant w ciągu trwania studiów doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia dydaktyki szkoły wyższej w wymiarze 15 godzin i 5 punktów ECTS. Zajęcia należy zrealizować w ciągu pierwszego roku studiów.

§ 14

Doktorant w ciągu trwania studiów doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia metodyki zajęć dydaktycznych w wymiarze 15 godzin i 5 punktów ECTS. Zajęcia należy zrealizować w ciągu drugiego roku studiów.

§ 15

Doktorant w ciągu trwania studiów doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia praktyk zawodowych w wymiarze 45 godzin i 10 punktów ECTS.

§ 16

Za praktyki uznaje asystenturę w zajęciach prowadzonych przez promotora/współpromotora na drugim roku studiów w wymiarze 15 godzin oraz samodzielne poprowadzenie zajęć dydaktycznych w trakcie trzeciego i czwartego roku studiów. W trakcie trzeciego i czwartego roku studiów doktorant jest zobligowany do samodzielnego poprowadzenia 30 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia prowadzone w tandemach dwuosobowych po 30 godzin (każdy doktorant odpowiada za całość programu zajęć a w szczególności za 15 godzin, które przeprowadza sam mając jako osobę asystującą drugiego współtworzącego program zajęć). Zarówno asystentura jak i samodzielne prowadzenie zajęć podlega procesowi ewaluacji.

§ 17

Doktorant jest zobligowany do złożenia sylabusa zajęć dydaktycznych do kierownika studiów. Zaakceptowany przez kierownika studiów sylabus zajęć dydaktycznych jest podstawą do ich przeprowadzenia. Sylabus do zajęć dydaktycznych, które mają być prowadzone w semestrze zimowym należy złożyć do 15 kwietnia poprzedzającego roku akademickiego a do zajęć mających być prowadzonych w semestrze letnim do 15 października danego roku akademickiego. Zaakceptowany sylabus zostaje włączony do akt doktoranta.

§ 18

Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie ze względu na ich interdyscyplinarny charakter zakładają konieczność posiadania promotora pracy doktorskiej oraz promotora pomocniczego. Przynajmniej jeden z nich musi być pracownikiem Wydziału "Artes Liberales". Doktorant jest zobligowany do złożenia pisemnej deklaracji wyboru promotora rozprawy doktorskiej do końca drugiego semestru studiów. Deklarację podpisuje również promotor rozprawy doktorskiej. doktorant decyduje się na promotora pomocniczego pracy doktorskiej składając pisemną deklarację wraz z podpisem promotora pomocniczego. Taką deklarację doktorant składa najpóźniej do końca czwartego semestru studiów.

§ 19

Doktorant jest zobligowany do złożenia planu na każdy semestr studiów najpóźniej miesiąc od rozpoczęcia danego semestru studiów. Plan studiów musi zawierać zajęcia obowiązkowe i fakultatywne a od drugiego roku studiów również praktyki zawodowe. Plan studiów musi zostać zaakceptowany przez promotora rozprawy doktorskiej, co potwierdza jego podpis pod planem.

§ 20

Doktorant jest zobligowany do złożenia indeksu do rozliczenia roku. Rozliczenie odbywa się w trybie rocznym. W indeksie powinny się znaleźć wpisy potwierdzające zaliczenie zajęć obowiązkowych, fakultatywnych, praktyk zawodowych oraz wszelkiej innej działalności naukowej podjętej przez doktoranta w danym roku akademickim. Jeśli rozliczenie różni się od planów składanych przez doktoranta, doktorant jest zobowiązany do złożenia pisemnego wyjaśnienia różnic. Wyjaśnienie powinno być zaakceptowane przez promotora i wspólpromotora rozprawy doktorskiej.


Typ zajęć Wymiar godzinowy Punkty ECTS
Zajęcia obowiązkowe Seminarium doktoranckie 


Uczestnictwo w zajęciach komisji, pracowni bądź laboratorium w ramach 
W "AL" UW 

120 godzin w czasie studiów


60 godzin pracy na Wydziale "Artes Liberales" w czasie studiów (i w zależności od specyfiki grupy badawczej do 400 godzin samodzielnej pracy naukowej)

20 ECTS


15 ECTS

Zajęcia fakultatywne:- w szczególności udział w konferencjach naukowych organizowanych i współorganizowanych przez W "AL" UW oraz MPISD AAL
45 godzin w czasie studiów 5 ECTS
Dydaktyka szkoły wyższej 15 godzin zajęć zorganizowanych przez Uniwersytet Warszawski - na I roku studiów 5 ECTS
Metodyka zajęć dydaktycznych z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa - interdyscyplinarnych do ssd 15 godzin zajęć zorganizowanych przez Wydział "Artes Liberales" 5 ECTS
Praktyki dydaktyczne 45 godzin w trakcie czterech lat studiów, na które składają się: 15 godzin asystentury oraz 30 godzin samodzielnie prowadzonych zajęć w grupach dwousobowych
10 ECTS

HARMONOGRAM REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ NIEZBĘDNYCH DO UKOŃCZENIA STUDIÓW DOKTORANCKICH


Rok studiów
Zajęcia obowiązkowe
Zajęcia fakultatywne
Dydaktyka szkoły wyższej
Metodyka zajęć dydaktycznych
Praktyki dydaktyczne
seminaria
Uczestnictwo w zajęciach

I
30
15
15

II
30
15
15
15
15 
III
30
15
15
15
IV
30
15
15
15
RAZEM
120
60
45
15
15
45


Ogólny ramowy program, przedstawiony poniżej, będzie w odniesieniu do każdego doktoranta przekształcany w indywidualny program wedle zasad ujętych w Regulaminie (pkt. 8, 9, 10).

PROGRAM RAMOWY (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2012/13)

 1. Program jest przeznaczony dla osób, zainteresowanych przygotowaniem interdyscyplinarnych lub wymagających współpracy międzynarodowej rozpraw doktorskich.
 2. W trakcie trwania programu doktoranci mogą przez część roku przebywać poza Uniwersytetem Warszawskim, konsultując swoje prace z opiekunami i pozostając w stałym kontakcie z kierownikiem odpowiedniego modułu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich.
 3. Każdy doktorant zobowiązany jest przynajmniej przez jeden semestr w czasie studiów prowadzić badania naukowe w innej instytucji naukowej niż Uniwersytet Warszawski.
 4. Każdy doktorant jest zobowiązany do uczestnictwa w seminariach doktoranckich i do pracy nad dysertacją.
 5. Każdy doktorant pracuje pod kierunkiem dwóch opiekunów, reprezentujących różne dyscypliny lub pracujących w różnych uczelniach.

  TOK STUDIÓW:

 6. Każdy doktorant jest zobowiązany do zaliczenia w toku studiów co najmniej dwóch ścieżek (60 godz. każda) spośród czterech modułów dostępnych w programie studiów:
  Moduł 1: historia , antropologia kultury i socjologia.
  Moduł 2: filozofia i filologia.
  Moduł 3: historia i filologia.
  Moduł 4: kulturoznastwo i gender studies. 

  Taki tryb szkolenia ma na celu uzupełnienie luk we wcześniejszym wykształceniu doktorantów i ułatwienie pisania dysertacji o charakterze interdyscyplinarnym.
 7. Każdy doktorant jest zobowiązany do udziału w zajęciach związanych z tematem dysertacji (60 godz. w ciągu całego toku studiów). Ponadto ma prawo do bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach i seminariach (jeśli wiążą się one z tematyką jego dysertacji), realizowanych w systemie współpracy między uniwersyteckiej i międzynarodowej MISH/AAL.
 8. Poza możliwością otrzymania stypendium, każdy doktorant po przedstawieniu planu dysertacji może ubiegać się o granty (na II roku studiów: do kwoty 4.000 PLN rocznie, na III roku studiów: do kwoty 12.000 PLN).
 9. Plany dysertacji i wnioski o granty ocenia i zatwierdza Komisja, powołana przez Kierownika Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich (po uzyskaniu aprobaty Rady Naukowej IBI AL UW w porozumieniu z Radą Wydziału Historycznego). Komisja zobowiązana jest korzystać z niezależnych recenzji projektu.
 10. W ostatnim, czwartym roku studiów doktoranckich doktorant ma prawo ubiegać się o grant w wysokości 12.000 PLN na ukończenie dysertacji i opłacenie kosztów przewodu doktorskiego. Wnioski rozpatruje i podejmuje decyzje Komisja (patrz pkt. 9).
 11. W ramach kształcenia do roli przyszłych nauczycieli akademickich doktoranci zobowiązani są :
  • na I roku studiów asystować opiekunom naukowym w zajęciach o charakterze seminaryjnym i konwersatoryjnym (60 godz.);
  • przeprowadzić w ciągu II i III roku 90 godz. zajęć rocznie w następującym trybie: doktorant przygotowuje swój własny syllabus, który ocenia Komisja, powołana przez Kierownika Studiów z udziałem przedstawiciela jednostki, w której zajęcia miałyby być realizowane. Jeśli Komisja zaaprobuje projekt, zajęcia są wprowadzane do curriculum studentów, po zakończeniu kursu studenci przygotowują ewaluację zajęć;
  • brać udział w programach międzyuczelnianych i między uniwersyteckich takich jak MISH, AAL i MSH, w tym nie krócej niż przez jeden semestr w wymiarze trzydziestu godzin udzielaćkonsultacji studentom studiów licencjackich i magisterskich.

  EGZAMINY I ZALICZENIA

 12. Jak wynika z pkt. 1-11 każdy doktorant zobowiązany jest do zaliczenia: 
  • seminarium doktoranckiego (co najmniej 90 godz.);
  • zajęć w wybranych modułach (120 godz.);
  • zajęć bezpośrednio związanych z tematyką dysertacji (60 godz.);
  • zajęć w ramach szkolenia nauczycielskiego (60 godz. zajęć, 180 godz. samodzielnego prowadzenia zajęć);
  • konsultacji dla studentów w ramach MISH, MSH, AAL (30 godz.).

  Łącznie: 540 godz. zajęć w ciągu trzech lat.

 13. System oceniania:
  • seminarium doktoranckie: każdy doktorant przynajmniej raz w roku przedstawia problem związany z pisaną rozprawą, za prezentację otrzymuje ocenę od prowadzącego seminarium;
  • zajęcia w modułach: każdy doktorant przystępuje do dwóch egzaminów końcowych z wybranych modułów; egzamin jest przeprowadzany w obecności przynajmniej dwóch wykładowców oraz Kierownika Studiów (lub jego Pełnomocnika);
  • zajęcia bezpośrednio związane z tematyką dysertacji: każdy doktorant przystępuje do indywidualnego kolokwium i uzyskuje ocenę od prowadzącego zajęcia;
  • szkolenie nauczycielskie: rezultaty oceniane są na podstawie opinii Komisji o syllabusie i opinii studentów o jego praktycznej realizacji. Przynajmniej dwukrotnie w każdym roku zajęcia będą hospitowane przez Kierownika Laboratorium Edukacyjnego IBI AL UW lub osobę przez niego upoważnioną;
  • konsultacje: wyniki pracy ze studentami w MISH i AAL ocenia Kierownik danego programu przez wpis do indeksu (zal);
  • semestralny staż w innej uczelni: zaliczany jest na podstawie sprawozdania z badań poświadczonego przez kierownictwo instytutu/jednostki, w której przebywał doktorant.