ŚRODOWISKOWE TRANSDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE
PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ „ARTES LIBERALES”

WSPÓLNIE Z WYDZIAŁEM HISTORYCZNYM UW

Regulacje prawne i linki do ustaw, regulaminow oraz innych dokumentow dotyczacych studiow doktoranckich


Zarządzenie
Dyrektora Instytutu Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" 
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku

Na podstawie: Ustawy z dnia 14.03.2003 o stopniach i tytułach (Dz. U. 65 poz. 595 ze zm. z dnia 27.07.2005 r. Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 15.01.2004 r. (Dz. U. nr 15 poz. 128) ze zm. z 15.12.2005 r. (Dz. U. nr 252 poz. 2125) i z 17.08.2006 r. (Dz. U. 153 poz. 1094) wprowadzam

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich

 1. Kandydat składa w sekretariacie dydaktycznym Instytutu Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: IBI AL) następujące dokumenty:
  1. podanie do Rady IBI AL z prośbą o wszczęcie przewodu doktorskiego zaopiniowane przez osobę posiadającą tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, opiekującą się powstającą pracą doktorską,
  2. informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeśli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora,
  3. oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego,
  4. curriculum vitae,
  5. proponowany temat rozprawy z krótkim opisem problematyki,
  6. propozycję dyscypliny dodatkowej i języka obcego, z których zamierza zdawać egzaminy,
  7. (opcjonalnie) wykaz prac naukowych,
  8. (opcjonalnie) oświadczenie dotyczące zamiaru złożenia rozprawy w języku obcym, zaopiniowane przez osobę posiadającą tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, opiekującą się powstającą pracą doktorską.

  Oświadczenie, o którym mowa w pkt. h), może być zgłoszone w dalszych etapach przewodu.

 2. W postępowaniu nad przewodem doktorskim Rada IBI AL obraduje i głosuje w składzie profesorów i doktorów habilitowanych.
 3. Rada Instytutu podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego, zatwierdzeniu tematu pracy i wyznaczeniu promotora (promotorów).
 4. Doktorant przedkłada promotorowi gotową rozprawę doktorską w 5 egzemplarzach według wzoru, który ustali Dyrektor IBI AL w osobnym zarządzeniu.
 5. Promotor przedstawia Dyrektorowi IBI AL rozprawę doktorską ze swoją opinią oraz stwierdzeniem o przyjęciu pracy.
 6. Na wniosek Dyrektora IBI AL. Rada Wydziału podejmuje w glosowaniu tajnym uchwałę o powołaniu komisji egzaminacyjnych:
  1. komisja egzaminacyjna z dyscypliny podstawowej (nie mniej niż 5 osób); do składu komisji można powołać promotora (ów).
  2. komisja egzaminacyjna z dyscypliny dodatkowej (nie mniej niż 3 osoby),
  3. komisja egzaminacyjna z języka obcego nowożytnego (nie mniej niż 3 osoby).
 7. Doktorant składa egzaminy przed powołanymi komisjami egzaminacyjnymi.
 8. Na wniosek promotora Rada Wydziału powołuje w głosowaniu tajnym recenzentów rozprawy doktorskiej.
 9. Rada IBI AL podejmuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów decyzję o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu rozprawy do publicznej obrony. Datę publicznej obrony pracy doktorskiej wyznacza Dyrektor IBI AL.
 10. Rada IBI AL. przeprowadza obronę rozprawy doktorskiej, a następnie podejmuje uchwałę 
  o przyjęciu obrony lub pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu. Uchwałę podejmuje się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 11. Rada IBI AL podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych lub pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu. Uchwałę podejmuje się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 12. Tryb składania i przyjmowania wniosku o wyróżnienie rozprawy określi uchwała Rady IBI AL.